Algemene voorwaarden

Inhoud Arcade Dubai Ltd FZE onderhoudt de Plagiarismchecker.co Website ("Site"). Hieronder volgen de gebruiksvoorwaarden die het gebruik van de site regelen ("gebruiksvoorwaarden"). Door de site te gebruiken, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en de plagiaatcontrole.co privacybeleid en deze gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving betreffende het gebruik van de site te volgen. Inhoud Arcade Dubai Ltd FZE behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, met onmiddellijke ingang na plaatsing op de site. Controleer deze pagina van de site regelmatig. We zullen onderaan de gebruiksvoorwaarden noteren wanneer er updates zijn van de gebruiksvoorwaarden. Als u deze gebruiksvoorwaarden schendt, kunnen we uw gebruik van de site beëindigen, u uitsluiten van toekomstig gebruik van de site en / of passende juridische stappen tegen u ondernemen.

BEPERKTE LICENTIE. U krijgt een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare en niet-overdraagbare licentie om de Site te gebruiken en te openen in overeenstemming met de vereisten en beperkingen van deze Gebruiksvoorwaarden. Content Arcade Dubai Ltd FZE kan elk aspect van de site op elk moment wijzigen, opschorten of stopzetten. We kunnen ook, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, beperkingen opleggen aan bepaalde functies en diensten of uw toegang tot de gehele of delen van de site beperken. U hebt geen rechten op de eigendomswebsite en gerelateerde documentatie, indien aanwezig, die u wordt verstrekt om toegang te krijgen tot de site. Behalve zoals bepaald in de Gebruiksvoorwaarden, hebt u geen recht om direct of indirect eigenaar te zijn, te gebruiken, uitlenen, verkopen, verhuren, leasen, in licentie geven, in sublicentie te geven, toe te wijzen, te kopiëren, te vertalen, te wijzigen, aan te passen, te verbeteren of te creëren. nieuwe of afgeleide werken van de site of de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk weergeven, verspreiden, uitvoeren of op enigerlei wijze exploiteren.

1. WERKING VAN DE LOCATIE: Verenigde Arabische Emiraten is ons land van domicilie. We beheren deze site vanuit de V.A.E. We garanderen niet dat deze site geschikt is voor gebruik op andere locaties. Als u deze site vanaf andere locaties gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het naleven van lokale wetten. U mag materiaal van deze site niet gebruiken, exporteren of herexporteren in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, enige exportwetten en -regelgeving van de VAE.

TOEPASSELIJK RECHT. De wetten van de Verenigde Arabische Emiraten zijn van toepassing op het gebruik van de site en de gebruiksvoorwaarden, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetten. Alle geschillen die daarmee verband houden, zullen alleen worden beslecht door een bevoegde rechtbank in de VAE.

2. GEPRIJSD TRANSACTIE IN MEERDERE VALUTA, de weergegeven prijs en valuta die door u zijn geselecteerd, zullen dezelfde prijs en valuta zijn die op de kaart in rekening worden gebracht en worden afgedrukt op het transactiebewijs.

AANKOPEN. We accepteren betalingen met Visa of MasterCard-debetkaarten en creditcards in USD voor onze producten en diensten. Alle online aankopen vallen ook onder de algemene voorwaarden van de respectievelijke handelaarsdienstverleners. Lees de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van de respectieve verkoperserviceprovider voordat u een transactie aangaat. Interpretatie. Deze gebruiksvoorwaarden vervangen alle andere schriftelijke en mondelinge mededelingen of overeenkomsten met betrekking tot de onderwerpen die in deze gebruiksvoorwaarden worden besproken. Een verklaring van afstand of wijziging van deze gebruiksvoorwaarden is alleen van kracht als deze schriftelijk is gedaan en is ondertekend door een bevoegde functionaris van ons. Alle terugbetalingen zullen plaatsvinden op de oorspronkelijke betalingswijze.

3. KANTOOR BUITENLANDSE ACTIVA CONTROLE (OFAC) GECONTROLEERDE LANDEN. We zullen geen handel drijven met of diensten verlenen aan personen en bedrijven die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door of optreden voor of namens OFAC gerichte landen EN individuen, groepen en entiteiten, zoals terroristen en verdovende middelen die zijn aangewezen onder de OFAC-programma's die zijn niet landspecifiek

4. VERKLARINGEN DOOR U. Door de site te bezoeken, verklaart, garandeert en verbindt u zich ertoe dat (a) u ten minste 18 jaar oud bent; (b) dat al het materiaal van welke aard dan ook dat u ons via de site of voor opname op de site heeft ingediend, niet de rechten van een derde partij, inclusief handelsgeheim, copyright, handelsmerk, trade dress, privacy, plagiaat, schendt of inbreuk maakt. , octrooi of andere persoonlijke of eigendomsrechten. De klant die de website gebruikt en die minderjarig / jonger dan 18 jaar is, zal zich niet registreren als gebruiker van de website en zal geen transacties uitvoeren op de website of deze gebruiken.

5. TOEGESTAAN GEBRUIK. U stemt ermee in dat u alleen bevoegd bent om pagina's van deze site te bezoeken, te bekijken en een kopie te bewaren voor uw eigen persoonlijk gebruik, dat u het materiaal op deze site niet voor enig ander doel mag dupliceren, downloaden, publiceren, wijzigen of anderszins verspreiden. dan voor persoonlijk gebruik, tenzij anders specifiek geautoriseerd door Content Arcade Dubai Ltd FZE om dit te doen. U stemt er ook mee in om voor geen enkel doel te deeplinken naar de site, tenzij we hier specifiek toestemming voor hebben gegeven. De kaarthouder moet een kopie van de transactiegegevens en het Merchant-beleid en de regels bewaren.

6. UW ACCOUNT. Als u deze tool gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw account vanaf elk apparaat, en u gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. De site is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enig verlies of enige schade die is opgelopen als gevolg van of in verband met het niet naleven van dit gedeelte.

7. Records Vervallen: alle records worden permanent verwijderd na 15 dagen van het verloop van het plan. Als een gebruiker zijn of haar plan gedurende deze 15 dagen verlengt, heeft hij of zij toegang tot zijn gegevens; Maar na deze periode zullen we niet verantwoordelijk zijn voor eventuele records.

GEEN COMMERCIEEL GEBRUIK. Deze site mag door u niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals de verkoop van goederen of diensten van welke aard dan ook. U moet onze voorafgaande schriftelijke toestemming verkrijgen om commerciële aanbiedingen van welke aard dan ook op de site te doen, hetzij door middel van advertenties, verzoeken, links of enige andere vorm van communicatie. Content Arcade Dubai Ltd FZE zal onderzoek doen naar en passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die dit schendt bepaling, inclusief maar niet beperkt tot, het verwijderen van de aanstootgevende communicatie van de site en het uitsluiten van dergelijke overtreders van het gebruik van de site.

LINKS EN ZOEKRESULTATEN. De site kan automatisch zoekresultaten produceren die verwijzen naar en / of linken naar sites van derden op het World Wide Web. We hebben geen controle over deze sites of de inhoud ervan. We kunnen niet garanderen, verklaren of garanderen dat de inhoud van de sites nauwkeurig, legaal en / of onschadelijk is. We onderschrijven de inhoud van sites van derden niet, noch geven we enige verklaring of garantie over deze sites, inclusief dat ze geen virussen bevatten of anderszins invloed hebben op uw computer. Door de site te gebruiken om te zoeken naar of te linken naar een andere site, gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat u geen enkele claim tegen ons kunt indienen voor enige schade of verlies, als gevolg van uw gebruik van de site om zoekresultaten te verkrijgen of om naar een andere te linken. site. Als je een probleem hebt met een link van de site, kun je ons hiervan op de hoogte stellen via support@plagiarismchecker.co.

COPYRIGHT BELEID. We kunnen de privileges beëindigen van elke gebruiker die deze site gebruikt om auteursrechtelijk beschermd materiaal op onrechtmatige wijze te verzenden zonder een licentie, uitdrukkelijke toestemming, geldige verdediging of vrijstelling voor redelijk gebruik om dit te doen. Als u informatie op deze site plaatst, garandeert u dat de informatie geen inbreuk maakt op de auteursrechten of andere rechten van derden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM. Hoewel we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, kwaliteit of nauwkeurigheid van gegevens die door gebruikers worden verstrekt, worden compilaties van dergelijke gegevens, tekst, informatie en ander materiaal ter beschikking gesteld aan gebruikers via ons systeem. Het onlinemateriaal mag niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Content Arcade Dubai Ltd FZE, behalve zoals uitdrukkelijk en specifiek toegestaan onder deze gebruiksvoorwaarden.

Het online materiaal is en blijft het exclusieve eigendom van ons. Alle rechten, titels en belangen in en op het online materiaal zullen uitsluitend bij ons berusten en blijven. U hebt onder geen enkele omstandigheid direct of indirect het recht om het online materiaal of enige rechten daarop te bezitten, gebruiken, kopiëren, uitlenen, verkopen, verhuren, leasen, in licentie geven, in sublicentie te geven, te herdistribueren, toe te wijzen of anderszins over te dragen, behalve zoals uitdrukkelijk en specifiek bepaald in de gebruiksvoorwaarden. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal u enig recht, titel of belang overdragen, behalve die van een licentie met de uitdrukkelijke rechten en onderworpen aan alle hierin vermelde beperkingen. Niets in deze gebruiksvoorwaarden geeft u het recht, direct of indirect, om de online materialen te gebruiken om een product te maken voor wederverkoop of om de online materialen te gebruiken op een manier die met ons concurreert.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij eigenaar zijn van alle rechten, titels en belangen in en op elke kopie, vertaling, wijziging, aanpassing, afgeleid werk of verbetering van het onlinemateriaal dat door of voor u is gemaakt. Op ons verzoek moet u elk instrument uitvoeren of verkrijgen dat nodig kan zijn om deze rechten, titels of belangen aan onze tool toe te wijzen of deze rechten, titels of belangen in onze naam te perfectioneren. AFWIJZING VAN GARANTIE, BEPERKING VAN SCHADEVERGOEDING. WIJ GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE OF VERKLARING, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIE VAN EIGENDOM OF NIET-INBREUK OF IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF SCHENDING VAN HET RECHT OP ANDERE SCHENDING. DE BESCHIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE PAGINA'S EN / OF DE SITE. WIJ GEVEN OOK GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIG ADVIES, ADVIES, VERKLARINGEN OF ANDERE INFORMATIE DIE DOOR DE SITE WORDT INGEDIEND, WEERGEGEVEN OF UPLOAD DOOR EEN GEBRUIKER. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, WINSTVERLIES OF VOOR BEDRIJFSONDERBREKING DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM DEZE SITE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN INHOUD ARCADE DUBAI LTD FZE ZOU IN DAT GEVAL BEPERKT ZIJN VOOR ZOVER DE WETTELIJK TOEGESTANE AANSPRAKELIJKHEID.

SCHENDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij naar eigen goeddunken van Content Arcade Dubai Ltd FZE, en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de Site kunnen beëindigen, of enige andere beschikbare remedie kunnen uitoefenen en ongeautoriseerde gebruikersinformatie kunnen verwijderen, als we van mening zijn dat de informatie die u verstrekt heeft geschonden of in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, of in strijd is met de rechten van Content Arcade Dubai Ltd FZE, of een derde partij, of in strijd is met de wet. U stemt ermee in dat geldelijke schadevergoeding mogelijk geen afdoende oplossing biedt voor schendingen van deze gebruiksvoorwaarden en u stemt in met voorlopige of andere billijke maatregelen voor dergelijke schendingen. We kunnen gebruikersinformatie over u vrijgeven indien vereist door de wet of dagvaarding.

VERGOEDING. U stemt ermee in om onze tool, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten en andere partners en werknemers te vrijwaren en te vrijwaren van enig verlies, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit van of gerelateerd aan uw gebruik van de site, inclusief ook uw gebruik van de site om een link naar een andere site te geven of om inhoud of andere informatie naar de site te uploaden, of uw schending van de gebruiksvoorwaarden.

LICENTIE VERLEEND AAN U. Door ons materiaal te verstrekken, inclusief het indienen of uploaden van inhoud of materiaal voor gebruik op de site, verklaart en garandeert u dat u of de eigenaar van alle rechten op dergelijke inhoud of materialen uitdrukkelijk een onherroepelijk wereldwijd recht heeft verleend in alle talen en in eeuwigdurend gebruik en exploitatie van alle of een deel van de door u verstrekte inhoud en materialen. We kunnen dergelijke ingediende inhoud of materialen naar eigen goeddunken publiceren en distribueren via elke nu bestaande of later ontwikkelde methode. U stemt ermee in dat u afstand zult doen van alle claims en geen verhaal tegen ons zult hebben voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk op of misbruik van eigendomsrechten in enige communicatie, inhoud of materiaal dat aan ons wordt voorgelegd. Alle communicatie of materialen die u ons toestuurt, zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd en kunnen door ons worden verspreid of gebruikt voor elk doel, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, creëren, vervaardigen of op de markt brengen van producten of diensten.

ADVERTEREN. De site kan advertenties en / of sponsoring bevatten. De adverteerders en / of sponsors die deze advertenties en sponsoring aanbieden, zijn als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het materiaal dat wordt ingediend voor opname op de site nauwkeurig is en voldoet aan alle toepasselijke wetten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van een adverteerder of sponsor.

SCHEIDBAARHEID. Als een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen niettemin volledig van kracht.

Koppen en sectietitels in deze Overeenkomst zijn bedoeld voor het gemak en definiëren, beperken of verlengen geen enkele bepaling van deze Overeenkomst.