Villkor

Content Arcade underhåller ((Plagiarismchecker.co)) webbplatsen ("webbplatsen"). Följande är användarvillkoren som styr användningen av webbplatsen ("Villkor och villkor"). Genom att använda webbplatsen samtycker du uttryckligen till att vara bunden av dessa villkor och Plagiarismchecker.co ((integritetspolicy)) och att följa dessa villkor och alla tillämpliga lagar och regler som styr användningen av webbplatsen. Content Arcade förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst och träder i kraft omedelbart efter publicering på webbplatsen. Vänligen kontrollera denna sida på webbplatsen med jämna mellanrum. Vi kommer att notera när det finns uppdateringar av villkoren längst ner på sidan. Om du bryter mot dessa villkor kan vi komma att avsluta din användning av webbplatsen, begränsa dig från framtida användning av webbplatsen och/eller vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot dig.

BEGRÄNSAD LICENS

Du beviljas en begränsad, icke-exklusiv, återkallbar och icke-överlåtbar licens att använda och få tillgång till webbplatsen i enlighet med kraven och begränsningarna i dessa villkor. Content Arcade kan när som helst ändra, stänga av eller avbryta någon aspekt av webbplatsen. Vi kan också, utan förvarning eller ansvar, införa begränsningar för vissa funktioner och tjänster eller begränsa din åtkomst till hela eller vissa delar av webbplatsen. Du ska inte ha några rättigheter till den proprietära webbplatsen och relaterad dokumentation, om någon, tillhandahålls till dig för att få tillgång till webbplatsen. Förutom vad som anges i villkoren har du ingen rätt att direkt eller indirekt, äga, använda, låna ut, sälja, hyra, leasa, licensiera, underlicensiera, tilldela, kopiera, översätta, modifiera, anpassa, förbättra eller skapa någon nya eller härledda verk från, eller visa, distribuera, utföra eller på något sätt utnyttja webbplatsen, eller något av dess innehåll helt eller delvis.

1. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN: Förenade Arabemiraten är vårt hemvistland. Vi kontrollerar denna webbplats från U.A.E. Vi garanterar inte att den här webbplatsen är lämplig för användning på andra platser. Om du använder den här webbplatsen från andra platser är du ansvarig för att säkerställa efterlevnad av lokala lagar. Du får inte använda, exportera eller återexportera något material från denna webbplats i strid med tillämpliga lagar eller förordningar, inklusive men inte begränsat till U.A.E exportlagar och förordningar.

TILLÄMPLIG LAG. Förenade Arabemiratens lagar ska styra användningen av webbplatsen och villkoren, utan hänsyn till lagkonfliktprinciper. Alla tvister som uppstår i samband med detta ska endast prövas av en domstol med behörig jurisdiktion i U.A.E.

2. PRISTRANSAKTION I MULTI VALUTA

Det visade priset och valutan som du valt kommer att vara samma pris och valuta som debiteras kortet och tryckt på transaktionskvittot.

KÖP:

Vi accepterar betalning med Visa eller MasterCard debet- och kreditkort i USD för våra produkter och tjänster. Alla onlineköp regleras också av villkoren för respektive tjänsteleverantörer. Vänligen granska respektive tjänsteleverantörs användaravtal och sekretesspolicy innan du gör någon transaktion.

TOLKNING:

Dessa villkor ersätter alla andra skriftliga och muntliga kommunikationer eller avtal med avseende på ämnesområden som diskuteras i dessa villkor. Ett avstående från eller ändring av dessa villkor kommer endast att gälla om det görs skriftligt undertecknat av en auktoriserad tjänsteman hos oss. Alla återbetalningar kommer att göras på det ursprungliga betalningssättet.

3. KONTOR FÖR UTLÄNDSKA TILLGÅNGAR KONTROLL (OFAC) LÄNDER SANKTIONERADE

Vi kommer inte att handla med eller tillhandahålla några tjänster till individer och företag som ägs eller kontrolleras av, eller agerar för eller på uppdrag av, OFAC riktade länder OCH individer, grupper och enheter, såsom terrorister och narkotikahandlare som utsetts under OFAC-programmen som är inte landsspecifikt

4. REPRESENTATIONER AV DIG

Genom att besöka webbplatsen representerar, garanterar och förbinder du dig att (a) du är minst 18 år gammal; (b) att allt material av något slag som du skickar till oss via webbplatsen eller för inkludering på webbplatsen inte kommer att plagiera, kränka eller göra intrång i tredje parts rättigheter inklusive affärshemlighet, upphovsrätt, varumärke, klädsel, integritet , patent eller andra personliga eller äganderätter. Kunden som använder webbplatsen och som är minderårig/under 18 år ska inte registrera sig som användare av webbplatsen och ska inte handla på eller använda webbplatsen.

5. TILLÅTEN ANVÄNDNING

Du samtycker till att du endast är behörig att besöka, visa och behålla en kopia av sidorna på denna webbplats för ditt eget personliga bruk, att du inte får duplicera, ladda ner, publicera, ändra eller på annat sätt distribuera materialet på denna webbplats för något annat syfte. än för personligt bruk, såvida inte annat uttryckligen godkänts av Content Arcade att göra det. Du samtycker också till att inte djuplänka till webbplatsen för något syfte, såvida inte specifikt godkänt av oss att göra det. Kortinnehavaren måste behålla en kopia av transaktionsregister och säljarens policyer och regler.

6. DITT KONTO

Om du använder denna webbplats är du ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomsten till ditt konto från alla enheter, och du accepterar att ta ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller lösenord. Webbplatsen ska inte vara ansvarig, direkt eller indirekt, på något sätt för någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av, eller i samband med, din underlåtenhet att följa detta avsnitt.

7. Records utgång

Alla poster kommer att raderas permanent efter 15 dagar efter planens utgång. Om en användare förnyar sin plan under dessa 15 dagar kommer han eller hon att ha tillgång till deras data; men efter denna tidsperiod kommer vi inte att vara ansvariga för några register.

8. INGEN KOMMERSIELL ANVÄNDNING

Den här webbplatsen får inte användas av dig för några kommersiella syften, såsom för försäljning av varor eller tjänster av något slag. Du måste erhålla vårt skriftliga medgivande i förväg för att göra kommersiella erbjudanden av något slag på webbplatsen, oavsett om det är genom reklam, uppmaningar, länkar eller någon annan form av kommunikation. Content Arcade kommer att undersöka och vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot alla som bryter mot denna bestämmelse, inklusive utan begränsning, ta bort den kränkande kommunikationen från webbplatsen och förhindra sådana överträdare från att använda webbplatsen.

9. LÄNKAR OCH SÖKRESULTAT

Webbplatsen kan automatiskt producera sökresultat som refererar till och/eller länkar till tredje parts webbplatser på hela World Wide Web. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatser eller innehållet på dem. Vi garanterar, representerar eller garanterar inte att innehållet på webbplatsen är korrekt, lagligt och/eller oförargligt. Vi stöder inte innehållet på någon tredje parts webbplats och ger inte heller några utfästelser eller garantier om dessa webbplatser, inklusive att de inte kommer att innehålla virus eller på annat sätt påverka din dator. Genom att använda webbplatsen för att söka efter eller länka till en annan webbplats, samtycker du till och förstår att du inte får göra något anspråk mot oss för några som helst skador eller förluster, som är ett resultat av din användning av webbplatsen för att få sökresultat eller för att länka till en annan webbplats. Om du har problem med en länk från webbplatsen kan du meddela oss på support@plagiarismchecker.co.

10. COPYRIGHT POLICY

Vi kan säga upp privilegierna för alla användare som använder denna webbplats för att olagligt överföra upphovsrättsskyddat material utan licens, uttryckligt medgivande, giltigt försvar eller undantag för rättvis användning för att göra det. Om du skickar information till denna webbplats garanterar du att informationen inte gör intrång i tredje parts upphovsrätt eller andra rättigheter.

11. IMMATERIELL EGENDOM

Även om vi inte är ansvariga för innehållet, kvaliteten eller riktigheten av data som tillhandahålls av användare, sammanställningar av sådan data, text, information och annat material som görs tillgängligt för användare via vårt system. Onlinematerialet får inte kopieras eller vidaredistribueras varken helt eller delvis utan föregående skriftligt medgivande från Content Arcade, förutom vad som uttryckligen och specifikt tillåts enligt dessa villkor.

Onlinematerialet är och kommer att förbli vår exklusiva egendom. Under inga omständigheter kommer du att ha någon rätt, direkt eller indirekt, att äga, använda, kopiera, låna ut, sälja, hyra, leasa, licensiera, underlicensiera, vidaredistribuera, överlåta eller på annat sätt förmedla onlinematerialet, eller några rättigheter till det, förutom vad som uttryckligen uttryckligen och särskilt anges i användarvillkoren. Ingenting i dessa villkor kommer att ge dig någon rättighet, titel eller intresse, förutom en licens med de uttryckliga rättigheterna och med förbehåll för alla begränsningar häri. Ingenting i dessa villkor ger dig rätt, direkt eller indirekt, att använda onlinematerialet för att skapa en produkt för återförsäljning eller att använda onlinematerialet på något sätt som konkurrerar med oss.

Du erkänner och samtycker till att vi kommer att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till alla kopior, översättningar, modifieringar, anpassningar, härledda arbeten eller förbättringar av onlinematerialet som gjorts av eller för dig. På vår begäran måste du utföra, eller få utförande av, alla instrument som kan vara nödvändiga för att tilldela dessa rättigheter, titlar eller intressen till vårt verktyg eller fullända dessa rättigheter, titlar eller intressen i vårt namn.

12. FRISKRIVNING AV GARANTI, BEGRÄNSNING AV SKADOR

VI GER INGEN GARANTI ELLER REPRESSENTATION AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL GARANTI OM ÄGANDEN ELLER Icke-intrång ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTI OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR EN PARTI ELLER ANSTÄLLNING TILLGÄNGLIGHETEN, NOGGRANNHETEN, GILTIGHETEN, PÅLITLIGHETEN ELLER INNEHÅLLET PÅ DESSA SIDOR OCH/ELLER WEBBPLATS. VI GÖR INTE NÅGRA REPRESENTATIONER ELLER GARANTIER ANGÅENDE RIKTIGHETEN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN HOS NÅGON RÅD, Åsikter, UTTALANDE ELLER ANNAN INFORMATION SOM LÄMNAS, VISAS ELLER UPPLADS GENOM WEBBPLATSEN AV NÅGON ANVÄNDARE. VI SKA INTE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA, FÖLJDSKADOR, FÖRLORADE VINST ELLER FÖR AFFÄRSAVBROTT SOM UPPSTÅR FRÅN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS, ÄVEN OM VI HAR VARIT RÅDET. . VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV VISSA GARANTIER ELLER ANSVARSBEGRÄNSNINGAR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR ELLER EXKLUSIONER KANSKE INTE GÄLLER DIG. ANSVARET FÖR INNEHÅLL ARCADE SKULLE I SÅDAN FALL BEGRÄNSAS TILL DEN STÖRSTA ANSVARSANSVAR SOM TILLÅTS ENLIGT LAG.

13. BROTT MOT ANVÄNDARVILLKOR

Du förstår och samtycker till att efter Content Arcades eget gottfinnande, och utan föregående meddelande, kan vi avsluta din åtkomst till webbplatsen, eller utöva någon annan tillgänglig åtgärd och ta bort all obehörig användarinformation, om vi anser att informationen du tillhandahåller har kränkt eller är inte överensstämmer med dessa villkor, eller bryter mot rättigheterna för Content Arcade, eller någon tredje part, eller bryter mot lagen. Du samtycker till att ekonomiskt skadestånd kanske inte utgör en tillräcklig gottgörelse mot överträdelser av dessa villkor och du samtycker till föreläggande eller annan rimlig lättnad för sådana överträdelser. Vi kan komma att lämna ut användarinformation om dig om det krävs enligt lag.

14. ERSÄTTNING

Du samtycker till att hålla vår webbplats, dess dotterbolag, dotterbolag, tjänstemän, agenter och andra partners och anställda skadeslös från förlust, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, gjorda av tredje part på grund av eller uppstår av eller relaterade till din användning av webbplatsen, inklusive din användning av webbplatsen för att tillhandahålla en länk till en annan webbplats eller för att ladda upp innehåll eller annan information till webbplatsen, eller ditt brott mot villkoren.

15. LICENS SOM GÅR DIG

Genom att tillhandahålla material till oss, inklusive att skicka eller ladda upp innehåll eller material för användning på webbplatsen, representerar och garanterar du att du eller ägaren av alla rättigheter till sådant innehåll eller sådant material uttryckligen har beviljat en oåterkallelig världsomspännande rättighet på alla språk och i evighet att använda och utnyttja hela eller delar av innehållet och materialet som tillhandahålls av dig. Vi kan publicera och distribuera sådant inlämnat innehåll eller material efter eget gottfinnande med vilken metod som helst som finns nu eller utvecklad senare. Du samtycker till att du ska avstå från alla anspråk och inte ha någon regressrätt mot oss för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i någon kommunikation, innehåll eller material som skickas till oss. All kommunikation eller material som du skickar till oss kommer att behandlas som icke-konfidentiell och icke-proprietär och kan spridas eller användas av oss för alla ändamål, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, skapande, tillverkning eller marknadsföring av produkter eller tjänster .

16. ANNONSERING

Webbplatsen kan innehålla annonser och/eller sponsring. Annonsörerna och/eller sponsorerna som tillhandahåller dessa annonser och sponsringar är ensamma ansvariga för att säkerställa att materialet som skickas in för inkludering på webbplatsen är korrekt och följer alla tillämpliga lagar. Vi är inte ansvariga för någon annonsörs eller sponsors handlingar eller försummelser.

17. AVSKÄRBARHET

Om någon bestämmelse i villkoren anses vara ogiltig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska de återstående bestämmelserna ändå fortsätta med full kraft och effekt.

Rubriker och avsnittsrubriker i det här avtalet är av bekvämlighetsskäl och definierar, begränsar eller utökar inte någon bestämmelse i detta avtal.