Pravidla a podmínky

Content Arcade spravuje ((Plagiarismchecker.co)) webové stránky ("stránky"). Níže jsou uvedeny podmínky použití, kterými se řídí používání stránek (dále jen „Smluvní podmínky“). Používáním stránky výslovně souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami a Plagiarismchecker.co ((zásady ochrany osobních údajů)) a že budete dodržovat tyto podmínky a všechny platné zákony a předpisy upravující používání stránek. Content Arcade si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli změnit, a to s okamžitou platností po zveřejnění na Stránce. Pravidelně prosím kontrolujte tuto stránku webu. V dolní části stránky upozorníme na aktualizace smluvních podmínek. Pokud porušíte tyto Podmínky, můžeme ukončit vaše používání stránky, omezit vás v budoucím používání stránek a/nebo proti vám podniknout příslušné právní kroky.

OMEZENÁ LICENCE

Je vám udělena omezená, nevýhradní, odvolatelná a nepřenosná licence k používání a přístupu na stránky v souladu s požadavky a omezeními těchto podmínek. Content Arcade může kdykoli změnit, pozastavit nebo přerušit jakýkoli aspekt webu. Můžeme také bez upozornění nebo odpovědnosti zavést omezení na určité funkce a služby nebo omezit váš přístup ke všem nebo určitým částem Stránek. Nebudete mít žádná práva na vlastní webovou stránku a související dokumentaci, pokud existuje, která vám byla poskytnuta za účelem přístupu na stránku. S výjimkou případů uvedených ve smluvních podmínkách nebudete mít žádné právo přímo ani nepřímo vlastnit, používat, půjčovat, prodávat, pronajímat, licencovat, poskytovat sublicence, přidělovat, kopírovat, překládat, upravovat, upravovat, vylepšovat nebo vytvářet jakékoli nová nebo odvozená díla z nebo zobrazení, distribuce, provádění nebo jakýmkoli způsobem využívající stránky nebo jakýkoli její obsah jako celek nebo zčásti.

1. PROVOZ STRÁNKY: Spojené arabské emiráty jsou naší domovskou zemí. Tyto stránky kontrolujeme ze Spojených států amerických. Neprohlašujeme, že tato stránka je vhodná pro použití na jiných místech. Pokud tuto stránku používáte z jiných míst, odpovídáte za zajištění souladu s místními zákony. Nesmíte používat, exportovat nebo reexportovat žádné materiály z této stránky v rozporu s jakýmikoli platnými zákony nebo předpisy, včetně, ale nejen, jakýchkoli exportních zákonů a předpisů U.A.E.

APLIKOVANÉ PRÁVO. Používání stránek a podmínek se řídí zákony Spojených arabských emirátů bez ohledu na konflikt zákonů. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s tím budou projednávány pouze soudem s příslušnou jurisdikcí v U.A.E.

2. TRANSAKCE VE VÍCE MĚNÁCH

Vámi vybraná zobrazená cena a měna bude stejná cena a měna účtovaná na kartě a vytištěná na potvrzení o transakci.

NÁKUPY:

Za naše produkty a služby přijímáme platby debetními a kreditními kartami Visa nebo MasterCard v USD. Všechny online nákupy se také řídí smluvními podmínkami příslušných poskytovatelů obchodních služeb. Před provedením jakékoli transakce si přečtěte uživatelskou smlouvu a zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele obchodních služeb.

VÝKLAD:

Tyto Podmínky nahrazují všechna ostatní písemná a ústní sdělení nebo dohody týkající se předmětů diskutovaných v těchto podmínkách. Zřeknutí se nebo úprava těchto Podmínek bude účinná pouze v případě, že bude učiněna písemně a podepsána naším oprávněným úředníkem. Všechny náhrady budou provedeny původním způsobem platby.

3. KONTROLA ZAHRANIČNÍCH AKTIV KANCELÁŘE (OFAC) v zemích, na které se vztahují sankce

Nebudeme obchodovat ani poskytovat žádné služby jednotlivcům a společnostem vlastněným nebo kontrolovaným zeměmi, na které se zaměřuje OFAC, nebo jednajícím za ně nebo jménem těchto zemí A jednotlivců, skupin a subjektů, jako jsou teroristé a obchodníci s narkotiky, kteří jsou označeni v rámci programů OFAC, které jsou není specifická pro zemi

4. VAŠE PROHLÁŠENÍ

Návštěvou těchto stránek prohlašujete, zaručujete se a zavazujete se, že (a) je vám alespoň 18 let; (b) že všechny materiály jakéhokoli druhu, které nám zašlete prostřednictvím stránky nebo za účelem zahrnutí na tuto stránku, nebudou plagiovat, porušovat nebo zasahovat do práv jakékoli třetí strany, včetně obchodního tajemství, autorských práv, ochranné známky, obchodního oděvu, soukromí , patent nebo jiná osobní či vlastnická práva. Zákazník používající webové stránky, který je nezletilý / mladší 18 let, se nebude registrovat jako uživatel webu a nebude na webu provádět transakce ani je používat.

5. POVOLENÉ POUŽITÍ

Souhlasíte s tím, že jste oprávněni navštěvovat, prohlížet a uchovávat si kopii stránek tohoto webu pouze pro své osobní použití, že nebudete kopírovat, stahovat, publikovat, upravovat nebo jinak distribuovat materiál na tomto webu pro žádný jiný účel. než pro osobní použití, pokud tak není výslovně povoleno společností Content Arcade. Souhlasíte také s tím, že nebudete na stránky odkazovat za žádným účelem, pokud k tomu nebudeme výslovně oprávněni. Držitel karty si musí ponechat kopii záznamů transakcí a zásad a pravidel obchodníka.

6. VÁŠ ÚČET

Pokud používáte tuto stránku, jste odpovědní za zachování důvěrnosti svého účtu a hesla a za omezení přístupu k vašemu účtu z jakýchkoli zařízení a souhlasíte s tím, že přijmete odpovědnost za všechny aktivity, ke kterým dojde pod vaším účtem nebo heslem. Stránky nenesou žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu vzniklou v důsledku nebo v souvislosti s vaším nedodržením této části.

7. Platnost záznamů

Všechny záznamy budou trvale smazány po 15 dnech od vypršení platnosti plánu. Pokud uživatel obnoví svůj plán během těchto 15 dnů, bude mít přístup ke svým údajům; ale po uplynutí této doby nebudeme zodpovědní za žádné záznamy.

8. ŽÁDNÉ KOMERČNÍ POUŽITÍ

Tyto stránky nesmíte používat pro žádné komerční účely, jako je prodej zboží nebo služeb jakéhokoli druhu. Musíte získat náš předchozí písemný souhlas k tomu, abyste na těchto stránkách mohli vytvářet komerční nabídky jakéhokoli druhu, ať už prostřednictvím reklamy, žádostí, odkazů nebo jakékoli jiné formy komunikace. Content Arcade prošetří a podnikne příslušné právní kroky proti každému, kdo poruší toto ustanovení, včetně, bez omezení, odstranění urážlivé komunikace ze stránky a zabránění těmto porušovatelům používat stránky.

9. ODKAZY A VÝSLEDKY HLEDÁNÍ

Stránka může automaticky produkovat výsledky vyhledávání, které odkazují a/nebo odkazují na stránky třetích stran v rámci World Wide Web. Nemáme žádnou kontrolu nad těmito stránkami ani obsahem na nich. Nezaručujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že obsah obsažený na stránkách je přesný, legální a/nebo neškodný. Nepodporujeme obsah žádných stránek třetích stran, ani neposkytujeme žádné prohlášení ani záruky ohledně těchto stránek, včetně toho, že nebudou obsahovat viry nebo nebudou mít žádný vliv na váš počítač. Používáním stránky k vyhledávání nebo odkazování na jinou stránku souhlasíte a chápete, že vůči nám nemůžete vznášet žádné nároky na jakékoli škody nebo ztráty vyplývající z vašeho používání stránky k získání výsledků vyhledávání nebo k propojení na jinou stránku. místo. Pokud máte problém s odkazem z webu, můžete nás upozornit na adresu support@plagiarismchecker.co.

10. AUTORSKÁ PRÁVA

Můžeme ukončit práva každého uživatele, který používá tuto stránku k nezákonnému přenosu materiálu chráněného autorským právem, aniž by k tomu dostal licenci, výslovný souhlas, platnou obranu nebo výjimku z principu fair use. Pokud na tuto stránku odešlete informace, zaručujete, že tyto informace neporušují autorská práva nebo jiná práva třetích stran.

11. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Přestože neneseme odpovědnost za obsah, kvalitu nebo přesnost údajů poskytnutých uživateli, kompilace těchto údajů, text, informace a další materiály zpřístupněné uživatelům prostřednictvím našeho systému. Online materiály nesmějí být kopírovány ani redistribuovány vcelku ani po částech bez předchozího písemného souhlasu Content Arcade, s výjimkou případů, kdy to výslovně a konkrétně povolují tyto Podmínky.

Online materiály jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím nás. Za žádných okolností nebudete mít žádné právo, přímo ani nepřímo, vlastnit, používat, kopírovat, půjčovat, prodávat, pronajímat, pronajímat, licencovat, poskytovat sublicence, redistribuovat, přidělovat nebo jinak přenášet online materiály nebo jakákoli práva k nim, pokud není výslovně uvedeno jinak. a konkrétně uvedeno v obchodních podmínkách. Nic v těchto Podmínkách vám nepřenese žádné právo, nárok nebo zájem, s výjimkou licence s výslovnými právy a podléhající všem zde uvedeným omezením. Nic v těchto podmínkách vám neuděluje právo, přímo či nepřímo, používat online materiály k vytvoření produktu za účelem dalšího prodeje nebo používat online materiály jakýmkoli způsobem, který nám konkuruje.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že budeme vlastnit veškerá práva, tituly a zájmy týkající se jakékoli kopie, překladu, úpravy, adaptace, odvozené práce nebo vylepšení online materiálů vytvořených vámi nebo pro vás. Na naši žádost musíte provést nebo získat provedení jakéhokoli nástroje, který může být nezbytný k přiřazení těchto práv, titulů nebo podílů našemu nástroji nebo zdokonalení těchto práv, titulů nebo podílů naším jménem.

12. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY, OMEZENÍ ŠKODY

NEPOSKYTUJEME ŽÁDNOU ZÁRUKU ANI PROHLÁŠENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÉ, ZÁRUKY NA VLASTNICTVÍ NEBO NEPORUŠENÍ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO JINÉ NEBO NEPŘEDPOKLADANÉ PŘÍPRAVY DOSTUPNOST, PŘESNOST, PLATNOST, SPOLEHLIVOST NEBO OBSAH TĚCHTO STRÁNEK A/NEBO STRÁNEK. TAKÉ NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI NEBO SPOLEHLIVOST JAKÝCHKOLI RAD, NÁZORŮ, PROHLÁŠENÍ NEBO JINÝCH INFORMACÍ, KTERÉ JSOU PŘEDLOŽENY, ZOBRAZENY NEBO NAHRNUTY PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY JAKÝKOLI UŽIVATEL. NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ŠKODY, UŠLÉ ZISKY NEBO ZA PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT TYTO STRÁNKY, I KDYŽ JSME VÁS DUCHIL UPOZORNĚNIL . NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. ODPOVĚDNOST ZA OBSAH ARCADE BY V TAKOVÉM PŘÍPADĚ OMEZENA NA NEJVYŠŠÍ ROZSAH ODPOVĚDNOSTI POVOLENÝ ZÁKONEM.

13. PORUŠENÍ PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že na základě výhradního uvážení společnosti Content Arcade a bez předchozího upozornění můžeme ukončit váš přístup na stránku nebo uplatnit jakýkoli jiný dostupný opravný prostředek a odstranit jakékoli neoprávněné uživatelské informace, pokud se domníváme, že vámi poskytnuté informace porušily nebo jsou v rozporu s těmito podmínkami nebo porušuje práva Content Arcade nebo jakékoli třetí strany nebo porušuje zákon. Souhlasíte s tím, že peněžní náhrada škody nemusí poskytnout dostatečnou nápravu porušení těchto podmínek a souhlasíte s soudním příkazem nebo jinou spravedlivou nápravou za taková porušení. Pokud to vyžaduje zákon, můžeme o vás uvolnit uživatelské informace.

14. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte a udržíte naše stránky, jejich dceřiné společnosti, přidružené společnosti, úředníky, zástupce a další partnery a zaměstnance bez újmy za jakoukoli ztrátu, odpovědnost, nárok nebo požadavek, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, provedené jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z vašeho používání stránky nebo související s vaším používáním stránky, včetně vašeho používání stránky k poskytnutí odkazu na jinou stránku nebo k nahrání obsahu nebo jiných informací na stránku, nebo vašeho porušení Podmínek.

15. UDĚLENÁ LICENCE

Poskytnutím materiálů, včetně odeslání nebo nahrání obsahu nebo materiálů pro použití na webu, prohlašujete a zaručujete, že vy nebo vlastník všech práv k takovému obsahu nebo materiálům jste výslovně udělili neodvolatelné celosvětové právo ve všech jazycích a ve trvalé používání a využívání veškerého obsahu a materiálů, které poskytujete, nebo jakékoli jejich části. Jakýkoli takto předložený obsah nebo materiály můžeme publikovat a distribuovat podle vlastního uvážení jakýmkoliv způsobem existujícím nebo vyvinutým později. Souhlasíte s tím, že se vzdáte všech nároků a nebudete mít vůči nám žádnou náhradu za jakékoli údajné nebo skutečné porušení nebo zpronevěru jakýchkoliv vlastnických práv v jakékoli komunikaci, obsahu nebo materiálu, který nám byl předložen. Jakákoli komunikace nebo materiály, které nám zašlete, budou považovány za nedůvěrné a nechráněné a můžeme je šířit nebo používat k jakémukoli účelu, včetně mimo jiné vývoje, vytváření, výroby nebo marketingu produktů nebo služeb. .

16. INZERCE

Stránka může obsahovat reklamy a/nebo sponzorství. Inzerenti a/nebo sponzoři, kteří tyto reklamy a sponzorství poskytují, jsou výhradně odpovědní za zajištění toho, že materiály předložené k zařazení na stránky jsou přesné a splňují všechny platné zákony. Nejsme zodpovědní za jednání nebo opomenutí jakéhokoli inzerenta nebo sponzora.

17. ODDĚLITELNOST

Pokud bude některé ustanovení podmínek považováno za neplatné, neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

Nadpisy a názvy oddílů v této smlouvě slouží pro pohodlí a nedefinují, neomezují ani nerozšiřují žádné ustanovení této smlouvy.