Terma dan syarat

Arked Kandungan mengekalkan Tapak Web ((Plagiarismchecker.co)) ("Laman"). Berikut ialah terma penggunaan yang mengawal penggunaan Tapak ("Terma dan Syarat"). Dengan menggunakan Laman ini, anda secara nyata bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini dan Plagiarismchecker.co ((dasar privasi)) dan mematuhi Terma dan Syarat ini serta semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan yang mengawal penggunaan Laman ini. Arked Kandungan berhak untuk menukar Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa, berkuat kuasa serta-merta selepas disiarkan di Laman. Sila semak halaman Tapak ini secara berkala. Kami akan ambil perhatian apabila terdapat kemas kini kepada Terma dan Syarat di bahagian bawah halaman. Jika anda melanggar Terma dan Syarat ini, kami mungkin menamatkan penggunaan tapak anda, menyekat anda daripada menggunakan Laman pada masa hadapan, dan/atau mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya terhadap anda.

LESEN TERHAD

Anda diberikan lesen terhad, tidak eksklusif, boleh dibatalkan dan tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan dan mengakses Laman ini menurut keperluan dan sekatan Terma dan Syarat ini. Arked Kandungan boleh menukar, menggantung, atau menghentikan mana-mana aspek Tapak pada bila-bila masa. Kami juga boleh, tanpa notis atau liabiliti, mengenakan had ke atas ciri dan perkhidmatan tertentu atau menyekat akses anda kepada semua atau bahagian tertentu Tapak. Anda tidak akan mempunyai hak ke atas tapak web proprietari dan dokumentasi berkaitan, jika ada, yang diberikan kepada anda untuk mengakses tapak tersebut. Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat, anda tidak mempunyai hak untuk secara langsung atau tidak langsung, memiliki, menggunakan, meminjam, menjual, menyewa, memajak, melesenkan, sublesen, menyerahkan, menyalin, menterjemah, mengubah suai, menyesuaikan, menambah baik, atau mencipta sebarang karya baharu atau terbitan daripada, atau memaparkan, mengedar, melaksanakan, atau dalam apa-apa cara mengeksploitasi tapak, atau mana-mana kandungannya secara keseluruhan atau sebahagian.

1. OPERASI TAPAK: Emiriah Arab Bersatu ialah Negara Domisil kami. Kami mengawal Tapak ini daripada U.A.E. Kami tidak membuat pernyataan bahawa tapak ini sesuai untuk digunakan di lokasi lain. Jika anda menggunakan tapak ini dari lokasi lain, anda bertanggungjawab untuk memastikan pematuhan undang-undang tempatan. Anda tidak boleh menggunakan, mengeksport atau mengeksport semula sebarang bahan dari tapak ini yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada mana-mana undang-undang dan peraturan eksport U.A.E.

PERUNDANGAN BERKAITAN. Undang-undang Emiriah Arab Bersatu akan mengawal penggunaan Tapak dan Terma dan Syarat, tanpa mengambil kira percanggahan prinsip undang-undang. Semua pertikaian yang timbul berkaitan dengannya hendaklah didengar hanya oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten di U.A.E.

2. TRANSAKSI BERHARGA PELBAGAI MATAWANG

Harga dan mata wang yang dipaparkan yang dipilih oleh anda, akan menjadi harga dan mata wang yang sama yang dicaj pada Kad dan dicetak pada Resit Transaksi.

PEMBELIAN:

Kami menerima pembayaran melalui kad debit dan kredit Visa atau MasterCard dalam USD untuk produk dan perkhidmatan kami. Semua pembelian dalam talian juga dikawal oleh terma dan syarat pembekal perkhidmatan pedagang masing-masing. Sila semak perjanjian pengguna dan dasar privasi pembekal perkhidmatan pedagang masing-masing sebelum membuat sebarang transaksi.

TAFSIRAN:

Terma dan Syarat ini menggantikan semua komunikasi atau perjanjian bertulis dan lisan lain berkenaan dengan perkara yang dibincangkan dalam Terma dan Syarat ini. Penepian atau pengubahsuaian Terma dan Syarat ini hanya akan berkuat kuasa jika dibuat secara bertulis yang ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa daripada kami. Semua bayaran balik akan dibuat mengikut cara pembayaran asal.

3. KAWALAN ASET ASING PEJABAT (OFAC) NEGARA YANG DIKEHENDAKI

Kami tidak akan berdagang dengan atau menyediakan sebarang perkhidmatan kepada individu dan syarikat yang dimiliki atau dikawal oleh, atau bertindak untuk atau bagi pihak, negara sasaran OFAC DAN individu, kumpulan dan entiti, seperti pengganas dan pengedar narkotik yang ditetapkan di bawah program OFAC yang bukan khusus negara

4. PERWAKILAN OLEH ANDA

Dengan melawati tapak, anda mewakili, menjamin dan berjanji bahawa (a) anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun; (b) bahawa semua bahan dalam apa jua bentuk yang diserahkan oleh anda kepada kami melalui tapak atau untuk dimasukkan ke dalam tapak tidak akan memplagiat, melanggar atau melanggar hak mana-mana pihak ketiga termasuk rahsia dagangan, hak cipta, tanda dagangan, pakaian perdagangan, privasi , paten, atau hak peribadi atau proprietari lain. Pelanggan yang menggunakan laman web yang di bawah umur / bawah 18 tahun tidak boleh mendaftar sebagai Pengguna laman web dan tidak boleh berurus niaga atau menggunakan laman web tersebut.

5. PENGGUNAAN YANG DIBENARKAN

Anda bersetuju bahawa anda hanya dibenarkan untuk melawat, melihat dan menyimpan salinan halaman laman web ini untuk kegunaan peribadi anda sendiri, bahawa anda tidak akan menduplikasi, memuat turun, menerbitkan, mengubah suai atau sebaliknya mengedarkan bahan di tapak ini untuk sebarang tujuan lain. daripada untuk kegunaan peribadi, melainkan dibenarkan secara khusus oleh Arked Kandungan untuk berbuat demikian. Anda juga bersetuju untuk tidak memaut dalam ke tapak untuk sebarang tujuan, melainkan kami dibenarkan secara khusus untuk berbuat demikian. Pemegang kad mesti menyimpan salinan rekod urus niaga dan polisi serta peraturan Pedagang.

6. AKAUN ANDA

Jika anda menggunakan Tapak ini, anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan akaun dan kata laluan anda dan untuk menyekat akses kepada akaun anda daripada sebarang peranti, dan anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun atau kata laluan anda. Tapak ini tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, dalam apa jua cara untuk sebarang kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk yang ditanggung akibat, atau berkaitan dengan, kegagalan anda untuk mematuhi seksyen ini.

7. Rekod Tamat Tempoh

Semua rekod akan dipadamkan secara kekal selepas 15 hari pelan tamat. Jika pengguna memperbaharui rancangannya selama 15 hari ini, dia akan mempunyai akses kepada data mereka; tetapi selepas tempoh masa ini, kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang rekod.

8. TIADA KEGUNAAN KOMERSIL

Laman web ini tidak boleh digunakan oleh anda untuk sebarang tujuan komersial seperti untuk menjalankan penjualan barangan atau perkhidmatan dalam apa jua bentuk. Anda mesti mendapatkan kebenaran bertulis kami terlebih dahulu untuk membuat tawaran komersial dalam apa jua bentuk di tapak, sama ada, melalui pengiklanan, permintaan, pautan, atau sebarang bentuk komunikasi lain. Arked Kandungan akan menyiasat dan mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya terhadap sesiapa sahaja yang melanggar peruntukan ini, termasuk tanpa had, mengalih keluar komunikasi yang menyinggung perasaan daripada Tapak dan menghalang pelanggar tersebut daripada menggunakan Tapak.

9. PAUTAN DAN HASIL CARIAN

Laman ini secara automatik boleh menghasilkan hasil carian yang merujuk dan/atau memaut ke tapak pihak ketiga di seluruh World Wide Web. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas tapak ini atau kandungan di dalamnya. Kami tidak menjamin, mewakili, atau menjamin bahawa kandungan yang terkandung dalam Laman ini adalah tepat, sah dan/atau tidak menyinggung perasaan. Kami tidak menyokong kandungan mana-mana tapak pihak ketiga, dan juga tidak membuat sebarang perwakilan atau jaminan tentang tapak ini, termasuk bahawa ia tidak akan mengandungi virus atau sebaliknya memberi kesan kepada komputer anda. Dengan menggunakan tapak untuk mencari atau memaut ke tapak lain, anda bersetuju dan memahami bahawa anda tidak boleh membuat sebarang tuntutan terhadap kami untuk sebarang kerosakan atau kerugian, walau apa pun, akibat daripada penggunaan tapak tersebut untuk mendapatkan hasil carian atau untuk memautkan kepada yang lain. tapak. Jika anda menghadapi masalah dengan pautan dari tapak, anda boleh memberitahu kami di support@plagiarismchecker.co.

10. DASAR HAK CIPTA

Kami boleh menamatkan keistimewaan mana-mana pengguna yang menggunakan tapak ini untuk menghantar bahan berhak cipta secara menyalahi undang-undang tanpa lesen, kebenaran nyata, pembelaan yang sah, atau pengecualian penggunaan adil untuk berbuat demikian. Jika anda menyerahkan maklumat ke tapak ini, anda menjamin bahawa maklumat tersebut tidak melanggar hak cipta atau hak lain pihak ketiga.

11. HARTA INTELEK

Walaupun kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, kualiti atau ketepatan data yang disediakan oleh pengguna, kompilasi data, teks, maklumat dan bahan lain yang disediakan kepada pengguna melalui sistem kami. Bahan Dalam Talian tidak boleh disalin atau diedarkan semula sama ada secara keseluruhan atau sebahagian tanpa kebenaran bertulis daripada Arked Kandungan, kecuali yang dibenarkan secara nyata dan khusus di bawah Terma dan Syarat ini.

Bahan Dalam Talian adalah dan akan kekal menjadi hak milik eksklusif kami. Dalam keadaan apa pun anda tidak akan mempunyai apa-apa hak, secara langsung atau tidak langsung, untuk memiliki, menggunakan, menyalin, meminjam, menjual, menyewa, memajak, melesenkan, sublesen, mengagihkan semula, menyerahkan atau sebaliknya menyampaikan Bahan Dalam Talian, atau apa-apa hak kepadanya, kecuali secara nyata. dan disediakan secara khusus dalam Terma dan Syarat. Tiada apa-apa dalam Terma dan Syarat ini akan menyampaikan kepada anda apa-apa hak, hak milik atau kepentingan, kecuali lesen dengan hak nyata dan tertakluk kepada semua batasan di sini. Tiada apa-apa dalam Terma dan Syarat ini memberi anda hak, secara langsung atau tidak langsung, untuk menggunakan Bahan Dalam Talian untuk mencipta produk untuk dijual semula atau menggunakan Bahan Dalam Talian dalam apa jua cara yang bersaing dengan kami.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami akan memiliki semua hak, tajuk dan kepentingan dalam dan kepada mana-mana salinan, terjemahan, pengubahsuaian, adaptasi, karya terbitan atau penambahbaikan Bahan Dalam Talian yang dibuat oleh atau untuk anda. Atas permintaan kami, anda mesti melaksanakan, atau mendapatkan pelaksanaan, mana-mana instrumen yang mungkin perlu untuk menyerahkan hak, gelaran atau kepentingan ini kepada alat kami atau menyempurnakan hak, gelaran atau kepentingan ini atas nama kami.

12. PENAFIAN WARANTI, HAD KEROSAKAN

KAMI TIDAK MEMBUAT SEBARANG JAMINAN ATAU PERWAKILAN, SAMA ADA TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI TAJUK ATAU TANPA PELANGGARAN ATAU WARANTI TERSIRAT TERHADAP KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN BUKAN SECARA TERTENTU, KESEDIAAN, KETEPATAN, KESAHAN, KEBOLEHPERCAYAAN ATAU KANDUNGAN HALAMAN INI DAN/ATAU LAMAN INI. KAMI JUGA TIDAK MEMBUAT SEBARANG PERWAKILAN ATAU WARANTI MENGENAI KETEPATAN ATAU KEBOLEHPERCAYAAN SEBARANG NASIHAT, PENDAPAT, KENYATAAN ATAU MAKLUMAT LAIN YANG DISERAHKAN, DIPAPARKAN ATAU DIMUAT NAIK MELALUI LAMAN INI OLEH MANA-MANA ​​PENGGUNA. KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, AKIBAT, KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU ATAS GANGGUAN PERNIAGAAN YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN ATAU KETIDAKPOPAYAAN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN INI, WALAUPUN KAMI TELAH DIBERITAHU . SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN WARANTI ATAU HAD LIABILITI TERTENTU, JADI HAD ATAU PENGECUALIAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI UNTUK ANDA. LIABILITI ARKD KANDUNGAN DALAM KES TERSEBUT AKAN TERHAD KEPADA TANGGUNGJAWAB TERBESAR YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG.

13. PELANGGARAN TERMA PENGGUNAAN

Anda memahami dan bersetuju bahawa mengikut budi bicara Arked Kandungan, dan tanpa notis awal, kami boleh menamatkan akses anda ke Tapak, atau menggunakan sebarang remedi lain yang tersedia dan mengalih keluar sebarang maklumat pengguna yang tidak dibenarkan, jika kami percaya bahawa maklumat yang anda berikan telah melanggar atau tidak selaras dengan Terma dan Syarat ini, atau melanggar hak Arked Kandungan, atau mana-mana pihak ketiga, atau melanggar undang-undang. Anda bersetuju bahawa ganti rugi kewangan mungkin tidak memberikan remedi yang mencukupi kepada pelanggaran Terma dan Syarat ini dan anda bersetuju dengan injunksi atau pelepasan saksama lain untuk pelanggaran tersebut. Kami mungkin mengeluarkan maklumat pengguna tentang anda jika dikehendaki oleh undang-undang.

14. INDEMNITI

Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan menahan Tapak kami, anak syarikatnya, sekutu, pegawai, ejen dan rakan kongsi dan pekerja lain, tidak berbahaya daripada sebarang kerugian, liabiliti, tuntutan atau permintaan, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan tapak anda, termasuk juga penggunaan tapak anda untuk menyediakan pautan ke tapak lain atau untuk memuat naik kandungan atau maklumat lain ke tapak, atau pelanggaran anda terhadap Terma dan Syarat.

15. LESEN DIBERIKAN KEPADA ANDA

Dengan menyediakan bahan kepada kami, termasuk menyerahkan atau memuat naik kandungan atau bahan untuk digunakan di tapak, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda atau pemilik semua hak ke atas kandungan atau bahan tersebut telah secara nyata memberikan hak yang tidak boleh ditarik balik di seluruh dunia dalam semua bahasa dan dalam berterusan untuk menggunakan dan mengeksploitasi semua atau mana-mana bahagian kandungan dan bahan yang anda sediakan. Kami boleh menerbitkan dan mengedarkan mana-mana kandungan atau bahan yang diserahkan sedemikian mengikut budi bicara mutlaknya dengan mana-mana kaedah yang sedia ada sekarang atau dibangunkan kemudian. Anda bersetuju bahawa anda akan mengetepikan semua tuntutan dan tidak mempunyai tindakan balas terhadap kami untuk sebarang dakwaan atau pelanggaran sebenar atau penyelewengan mana-mana hak proprietari dalam mana-mana komunikasi, kandungan atau bahan yang diserahkan kepada kami. Sebarang komunikasi atau bahan yang anda hantar kepada kami, akan dianggap sebagai bukan sulit dan bukan milik dan mungkin disebarkan atau digunakan oleh kami untuk sebarang tujuan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, membangunkan, mencipta, mengeluarkan atau memasarkan produk atau perkhidmatan .

16. PENGIKLANAN

Tapak ini mungkin mengandungi iklan dan/atau tajaan. Pengiklan dan/atau penaja yang menyediakan iklan dan penajaan ini bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan bahan yang diserahkan untuk dimasukkan ke dalam tapak adalah tepat dan mematuhi semua undang-undang yang dikenakan. Kami tidak bertanggungjawab ke atas tindakan atau peninggalan mana-mana pengiklan atau penaja.

17. KEBOLEHASINGAN

Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat dianggap tidak sah, terbatal atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan selebihnya akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

Tajuk & tajuk bahagian dalam Perjanjian ini adalah untuk kemudahan dan tidak mentakrifkan, mengehadkan atau melanjutkan mana-mana peruntukan Perjanjian ini.