Zasady i warunki

Content Arcade utrzymuje ((Plagiarismchecker.co)) witrynę internetową („Witryna”). Poniżej znajdują się warunki użytkowania regulujące korzystanie z Witryny („Warunki”). Korzystając z Witryny, wyraźnie zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków i Plagiarismchecker.co ((polityka prywatności)) oraz przestrzegać niniejszych Warunków i wszystkich obowiązujących praw i przepisów regulujących korzystanie z Witryny. Content Arcade zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, ze skutkiem natychmiastowym po opublikowaniu w Serwisie. Prosimy o okresowe sprawdzanie tej strony Witryny. O aktualizacjach Warunków poinformujemy na dole strony. Jeśli naruszysz niniejsze Warunki, możemy zakończyć korzystanie z witryny, ograniczyć przyszłe korzystanie z Witryny i/lub podjąć odpowiednie kroki prawne przeciwko tobie.

LICENCJA OGRANICZONA

Otrzymujesz ograniczoną, niewyłączną, odwołalną i nieprzenoszalną licencję na korzystanie i dostęp do Witryny zgodnie z wymaganiami i ograniczeniami niniejszych Warunków. Firma Content Arcade może w dowolnym momencie zmienić, zawiesić lub przerwać działanie dowolnego aspektu Witryny. Możemy również, bez powiadomienia lub odpowiedzialności, nałożyć ograniczenia na niektóre funkcje i usługi lub ograniczyć dostęp do całości lub niektórych części Witryny. Użytkownik nie ma żadnych praw do zastrzeżonej witryny internetowej i powiązanej dokumentacji, jeśli taka istnieje, dostarczonych w celu uzyskania dostępu do witryny. Z wyjątkiem przypadków określonych w Warunkach, użytkownik nie ma prawa bezpośrednio lub pośrednio posiadać, używać, pożyczać, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, licencjonować, udzielać sublicencji, cedować, kopiować, tłumaczyć, modyfikować, adaptować, ulepszać ani tworzyć jakichkolwiek nowych lub pochodnych prac, ani wyświetlać, rozpowszechniać, wykonywać lub w jakikolwiek sposób wykorzystywać witryny lub jakiejkolwiek jej zawartości w całości lub w części.

1. DZIAŁANIE WITRYNY: Naszym krajem zamieszkania są Zjednoczone Emiraty Arabskie. Kontrolujemy tę Witrynę z ZEA Nie składamy żadnych oświadczeń, że ta witryna jest odpowiednia do użytku w innych lokalizacjach. Jeśli korzystasz z tej witryny z innych lokalizacji, jesteś odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami. Nie możesz używać, eksportować ani reeksportować żadnych materiałów z tej witryny z naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych, w tym między innymi przepisów i regulacji eksportowych ZEA.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. Korzystanie z Witryny i Warunków podlega prawu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bez względu na zasady kolizyjne. Wszelkie spory z tym związane będą rozpatrywane wyłącznie przez sąd właściwej jurysdykcji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

2. TRANSAKCJA WYCENA W WIELU WALUTACH

Wyświetlana cena i wybrana przez Ciebie waluta będą tą samą ceną i walutą, które zostały pobrane z Karty i wydrukowane na Potwierdzeniu Transakcji.

ZAKUPY:

Akceptujemy płatności kartami debetowymi i kredytowymi Visa lub MasterCard w USD za nasze produkty i usługi. Wszystkie zakupy online podlegają również warunkom odpowiednich dostawców usług handlowych. Przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji zapoznaj się z umową użytkownika i polityką prywatności odpowiedniego dostawcy usług handlowych.

INTERPRETACJA:

Niniejsze Warunki zastępują wszelkie inne pisemne i ustne komunikaty lub umowy dotyczące kwestii omawianych w niniejszych Warunkach. Zrzeczenie się lub modyfikacja niniejszych Warunków będą skuteczne tylko wtedy, gdy zostaną sporządzone na piśmie i podpisane przez naszego upoważnionego przedstawiciela. Wszystkie zwroty zostaną dokonane na pierwotny sposób płatności.

3. URZĄD KONTROLI AKTYWÓW ZAGRANICZNYCH (OFAC) PAŃSTWA OBJĘTE SANKCJĄ

Nie będziemy handlować ani świadczyć żadnych usług osobom fizycznym i firmom będącym własnością lub kontrolowanym przez kraje docelowe OFAC lub działające w ich imieniu ORAZ osobom fizycznym, grupom i podmiotom, takim jak terroryści i handlarze narkotyków wyznaczeni w ramach programów OFAC, którzy są nie specyficzne dla kraju

4. OŚWIADCZENIA PRZEZ PAŃSTWA

Odwiedzając witrynę, oświadczasz, gwarantujesz i zobowiązujesz się, że (a) masz co najmniej 18 lat; (b) że wszelkie materiały przesłane nam przez użytkownika za pośrednictwem witryny lub w celu umieszczenia na stronie nie będą plagiatem, naruszeniem ani naruszeniem praw osób trzecich, w tym tajemnic handlowych, praw autorskich, znaków towarowych, szaty graficznej, prywatności , patent lub inne prawa osobiste lub własnościowe. Klient korzystający z serwisu, który jest osobą niepełnoletnią/poniżej 18 roku życia, nie rejestruje się jako Użytkownik serwisu i nie dokonuje transakcji ani nie korzysta z serwisu.

5. DOZWOLONE UŻYTKOWANIE

Zgadzasz się, że jesteś upoważniony do odwiedzania, przeglądania i przechowywania kopii stron tej witryny wyłącznie do własnego użytku osobistego, że nie będziesz powielać, pobierać, publikować, modyfikować ani w inny sposób rozpowszechniać materiałów na tej stronie w jakimkolwiek celu innym niż do użytku osobistego, chyba że Content Arcade wyraźnie zezwoli na to. Zgadzasz się również nie umieszczać głębokich linków do witryny w żadnym celu, chyba że wyraźnie nas do tego upoważnisz. Posiadacz karty musi zachować kopię zapisów transakcji oraz zasad i zasad Sprzedawcy.

6. TWOJE KONTO

Jeśli korzystasz z tej Witryny, jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego konta z dowolnego urządzenia, a także zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce przy użyciu Twojego konta lub hasła. Witryna nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, w żaden sposób za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku lub w związku z nieprzestrzeganiem tej sekcji.

7. Wygaśnięcie rekordów

Wszystkie rekordy zostaną trwale usunięte po 15 dniach od wygaśnięcia planu. Jeśli użytkownik odnowi swój plan w ciągu tych 15 dni, będzie miał dostęp do swoich danych; ale po tym okresie nie będziemy odpowiedzialni za żadne zapisy.

8. NIE DO UŻYTKU KOMERCYJNEGO

Ta witryna nie może być używana przez użytkownika do jakichkolwiek celów komercyjnych, takich jak sprzedaż towarów lub usług jakiegokolwiek rodzaju. Musisz uzyskać naszą uprzednią pisemną zgodę na składanie jakichkolwiek ofert handlowych w witrynie, czy to poprzez reklamy, zaproszenia, linki lub jakąkolwiek inną formę komunikacji. Content Arcade przeprowadzi dochodzenie i podejmie odpowiednie działania prawne przeciwko każdemu, kto naruszy to postanowienie, w tym między innymi usunie obraźliwą komunikację z Witryny i zablokuje takim osobom naruszającym prawo korzystania z Witryny.

9. LINKI I WYNIKI WYSZUKIWANIA

Witryna może automatycznie generować wyniki wyszukiwania, które odwołują się i/lub zawierają łącza do witryn stron trzecich w całej sieci WWW. Nie mamy kontroli nad tymi witrynami ani zawartością w nich zawartych. Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że zawartość Witryny jest dokładna, legalna i/lub nieszkodliwa. Nie popieramy treści witryn osób trzecich ani nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących tych witryn, w tym, że nie będą one zawierać wirusów ani w inny sposób wpływać na komputer użytkownika. Korzystając z witryny w celu wyszukiwania lub odsyłania do innej witryny, zgadzasz się i rozumiesz, że nie możesz wnosić żadnych roszczeń przeciwko nam z tytułu jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z korzystania z witryny w celu uzyskania wyników wyszukiwania lub utworzenia łącza do innej strona. Jeśli masz problem z linkiem z witryny, możesz powiadomić nas o tym pod adresem support@plagiarismchecker.co.

10. POLITYKA PRAW AUTORSKICH

Możemy odebrać uprawnienia każdemu użytkownikowi, który korzysta z tej witryny w celu nielegalnego przesyłania materiałów chronionych prawem autorskim bez licencji, wyraźnej zgody, ważnej obrony lub wyłączenia dotyczącego dozwolonego użytku. Przesyłając informacje do tej witryny, gwarantujesz, że informacje te nie naruszają praw autorskich ani innych praw osób trzecich.

11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Chociaż nie ponosimy odpowiedzialności za treść, jakość lub dokładność danych dostarczanych przez użytkowników, kompilacje takich danych, tekstów, informacji i innych materiałów udostępnianych użytkownikom za pośrednictwem naszego systemu. Materiały online nie mogą być kopiowane ani redystrybuowane w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody Content Arcade, z wyjątkiem przypadków wyraźnie i konkretnie dozwolonych w niniejszych Warunkach.

Materiały online są i pozostaną naszą wyłączną własnością. W żadnym wypadku nie będziesz mieć żadnego prawa, bezpośrednio lub pośrednio, do posiadania, używania, kopiowania, pożyczania, sprzedawania, wynajmowania, dzierżawienia, udzielania licencji, sublicencji, redystrybucji, cedowania lub przekazywania w inny sposób Materiałów online lub jakichkolwiek praw do nich, z wyjątkiem przypadków wyraźnie i wyraźnie określone w Warunkach. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie przenosi na użytkownika żadnych praw, tytułów ani udziałów, z wyjątkiem licencji z wyraźnymi prawami i podlegającymi wszystkim ograniczeniom zawartym w niniejszym dokumencie. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie daje użytkownikowi prawa, bezpośrednio ani pośrednio, do korzystania z Materiałów online w celu stworzenia produktu do odsprzedaży ani do korzystania z Materiałów online w sposób konkurencyjny wobec nas.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że będziemy właścicielami wszelkich praw, tytułów i udziałów w kopiach, tłumaczeniach, modyfikacjach, adaptacjach, pracach pochodnych lub ulepszeniach Materiałów Online wykonanych przez Ciebie lub dla Ciebie. Na nasze żądanie musisz wykonać lub uzyskać wykonanie dowolnego instrumentu, który może być niezbędny do przypisania tych praw, tytułów lub udziałów do naszego narzędzia lub udoskonalenia tych praw, tytułów lub udziałów w naszym imieniu.

12. WYŁĄCZENIE GWARANCJI, OGRANICZENIE SZKÓD

NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI TYTUŁU LUB NIENARUSZANIA PRAW LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA LUB INNYCH NARUSZEŃ PRAW W ODNIESIENIU DO DOSTĘPNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, WAŻNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ LUB ZAWARTOŚĆ TYCH STRON I/LUB WITRYNY. NIE SKŁADAMY TAKŻE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB WIARYGODNOŚCI JAKICHKOLWIEK PORAD, OPINII, OŚWIADCZEŃ LUB INNYCH INFORMACJI, KTÓRE SĄ PRZEKAZYWANE, WYŚWIETLANE LUB PRZESYŁANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY PRZEZ JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE SZKODY, UTRATĘ ZYSKÓW ANI ZA PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z TEJ STRONY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD . NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH GWARANCJI LUB OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CONTENT ARCADE BYŁABY W TAKIM PRZYPADKU OGRANICZONA W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

13. NARUSZENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA

Rozumiesz i zgadzasz się, że według wyłącznego uznania Content Arcade i bez uprzedniego powiadomienia możemy zablokować Ci dostęp do Witryny lub skorzystać z innych dostępnych środków i usunąć wszelkie nieautoryzowane informacje o użytkowniku, jeśli uważamy, że podane przez Ciebie informacje naruszyły lub są niezgodne z niniejszym Regulaminem, naruszające prawa Content Arcade lub osób trzecich lub naruszające przepisy prawa. Zgadzasz się, że odszkodowanie pieniężne może nie stanowić wystarczającego zadośćuczynienia za naruszenia niniejszych Warunków i zgadzasz się na nakaz sądowy lub inne godziwe zadośćuczynienie za takie naruszenia. Możemy ujawnić informacje o użytkowniku, jeśli jest to wymagane przez prawo.

14. ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć i zabezpieczyć naszą Witrynę, jej spółki zależne, stowarzyszone, funkcjonariuszy, agentów oraz innych partnerów i pracowników przed wszelkimi stratami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, złożonymi przez osoby trzecie z powodu lub wynikających z lub związanych z korzystaniem z witryny, w tym również korzystaniem z witryny w celu udostępnienia łącza do innej witryny lub przesyłania treści lub innych informacji na witrynę lub naruszenia Warunków.

15. LICENCJA UDZIELONA PAŃSTWU

Dostarczając nam materiały, w tym przesyłając lub przesyłając treści lub materiały do ​​wykorzystania w witrynie, oświadczasz i gwarantujesz, że ty lub właściciel wszystkich praw do takich treści lub materiałów wyraźnie udzielił nieodwołalnego, obowiązującego na całym świecie prawa we wszystkich językach i w bezterminowe używanie i wykorzystywanie całości lub części treści i materiałów dostarczonych przez użytkownika. Możemy publikować i rozpowszechniać wszelkie przesłane treści lub materiały według własnego uznania za pomocą dowolnej metody istniejącej obecnie lub opracowanej później. Zgadzasz się, że zrzekniesz się wszelkich roszczeń i nie będziesz mieć możliwości regresu przeciwko nam w przypadku domniemanego lub rzeczywistego naruszenia lub sprzeniewierzenia jakichkolwiek praw własności w jakiejkolwiek komunikacji, treści lub materiałach przesłanych do nas. Wszelkie komunikaty lub materiały, które do nas wysyłasz, będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone i mogą być rozpowszechniane lub wykorzystywane przez nas w dowolnym celu, w tym między innymi do opracowywania, tworzenia, produkcji lub marketingu produktów lub usług .

16. REKLAMA

Witryna może zawierać reklamy i/lub sponsoring. Reklamodawcy i/lub sponsorzy, którzy dostarczają te reklamy i sponsoring, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że materiały przesłane do umieszczenia na stronie są dokładne i zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania lub zaniechania jakiegokolwiek reklamodawcy lub sponsora.

17. ROZDZIELNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków zostanie uznane za nieważne, nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia zachowują pełną moc i skuteczność.

Nagłówki i tytuły sekcji w niniejszej Umowie służą wygodzie i nie definiują, nie ograniczają ani nie rozszerzają żadnych postanowień niniejszej Umowy.